بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 16 دي 1383

کوتاه بيا جناب زرافشان !حقوقدان

کوتاه بيا جناب زرافشان !حقوقدان مبارزي مثل ناصر زرافشان جرمش اين است که وکالت بازماندگان قتل هاي زنجيره اي را به عهده گرفت.
وقتي ايشان زنداني شد، خانواده اش برايش وکيل گرفتند. محمدعلي جداري فروغي. بعد شنيدم براي او هم پاپوش دوختند که ديگر خبرش نيست. لابد خانواده اش دنبال وکيل هستند برايش.
پرونده قتل هاي زنجيره اي دارد تبديل ميشود به پرونده وکالت هاي زنجيره اي!
اين را گفتم براي همدردي با همه کساني که حتي يک شب به ناحق در زندان رژيم پليد ميمانند، خاصه زرافشان آدمي که با شهامت و شرافت وکالت خانواده هاي مختاري و پوينده ... را پذيرفت.
آما حالا برسيم به جواب آقاي زرافشان به آقاي حجاريان که چنين آغاز ميشود:
« آقاي سعيد حجاريان طي مقاله‌اي "فراخوان ملي برگزاري رفراندوم" را تخطئه كرده و پرسيده است اين طرح‌ها از كجا سبز مي‌شوند و معناي آنها چيست؟ مايلم بعنوان يكي از امضاء كنندگان اوليه اين فراخوان به سئوالات و ابهامات، و نيز برخي ايرادات ديگر ايشان پاسخ دهم. اگر اين پاسخ اندكي با تأخير انتشار مي‌يابد از آنرو است كه اخبار و اطلاعات با دشواري و تأخير به زندان مي‌رسد و ارسال چنين پاسخ‌هائي از زندان به خارج نيز خالي از دشواري نيست.
.... »
همينجا قطع ميکنيم تا بگوئيم عده اي از دوستان ما، زنداني هاي سياسي سابق آن رژيم و اين رژيم از ما خواسته اند خدمت آقاي زرافشان عرض کنيم: کوتاه بيا ديگه! تو داري از توي زندان رفراندم ميکني که مردم را جمع کني که قانون اساسي رژيم را عوض کني که رژيم ديگر نتواند با آن قانون اساسي، سرپا بماند، کوتاه بيا ديگه! «اخبار و اطلاعات با دشواري و تأخير به زندان ميرسد» و !« ارسال چنين پاسخ هائي از زندان خالي از دشواري نيست ... » و شام نميخورم و اعتصاب غذا ميکنم ... نداريم!
--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی