بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 27 دي 1383

ابراهیم نبوی و شاجوادی خانم!

ابراهیم نبوی و شاجوادی خانم!
یکی به داد ابراهیم نبوی برسد. سید خود را با حزب کمونیست کولیگری درانداخته. آنها هم کولی ترینشان را که شاباجی خانم حزب باشد به نام علی جوادی به جنگ او فرستاده اند.
نه اینکه ابراهیم نبوی آدم ضعیفی باشد، اما دهن به دهن گذاشتن با شاباجی خانم در شأنش نیست. حال آنکه اوستا علی جوادی از اینکه از نبوی فحش هم بخورد افتخار میکند و لابد حزبشان هم مشروعیت پیدا میکند!

صابون سلیطه گی این علی جوادی به تن من خورده. او بیش از اینکه مارکس و لنین را شناخته باشد، شاگرد مکتب پری بلنده و زال ممد به نظر میرسد. شاباجی خانم حزب کمونیست کولیگری میکوشد با فحش خوردن از دیگران مشهور و معتبر شود.
معلوم نیست (شاید هم هست) که کدام پروژه ضد کمونیستی سرمایه گذاری کرده تا علی جوادی و همپالکی هایش به نام کمونیست، در تلویزیون و رادیو و مطبوعاتشان آبرو برای کمونیسم باقی نگذارند.

سه سال پیش حزب کمونیست کولیگری در سایت رسمی اش به من اطلاع داد (یا اخطار کرد!) که ما میدانیم تو در لندن با ابراهیم نبوی چلوکباب خوردی!اینها که انگار در تعقیب و تجسس و ایجاد رعب و وحشت، دست ساواک و ساواما را از پشت بسته اند حیفشان آمد به رخم نکشند و رسماً یادآورم نشوند که میدانند نیز که کلسترول خون من بالاست!!
حالا تا چه اخباری از امعا و احشای ابراهیم نبوی بدهند بستگی دارد علی جوادی شان را تا کجا بتوانند جا کنند!
--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی