بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 1 بهمن 1383

اصغرآقا نخستین و دیرسال ترین

اصغرآقا نخستین و دیرسال ترین نشریه برونمرزی بعد از اسلام!سال 26 شماره 329 منتشر شد.علاقمندان به اشتراک برای دریافت اولین شماره، نشانی پستی خود را پست کنند.(ایمیل قبول نیست و فقط به تقاضاهای پستی پاسخ داده میشود. میبخشید.)توجه: فقط برای
خارج از ایران. ضمناً مشترک شدن اجباری نیست!
Asghar Agha
P.O.Box 2019,
London NW 10 - 7DW
UK
ضمناً کاریکاتور روی جلد شماره تازه اصغرآقا را میتوانید در سایت دیدگاه ببینید.

http://www.didgah.net/galleribildStort.php?id=112
--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی