بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 6 بهمن 1383

رهبر مهواره ای تقدیم


رهبر مهواره ای

تقدیم به دوستان قلمزن و اندیشمند که از بدحادثه ، در تلویزیون های آمريکا برنامه میگذارند و به خاطر مبارزه ، رهبران ماهواره اي و صاحب کانال را تحمل ميکنند!البته اين سروده به کانال هاي ديگرمربوط است و ربطي به کانالي که آنها درآنند، (چشمک) ندارد!،
ابرو به من کج نکن – رهبر مهواره ای
رحم بکن بر تما – شاچیٍ بیچاره ای

ژست نگیر اینقَدَر – چونکه منم آدمم
حالمو بر هم نزن – درهمم و برهمم

داد نزن اینهمه – آهسته صحبت بکنمگر ندانی که چیست – خاصیت میکروفن؟

گوش مرا میبری - رهبر مهواره ای
از تو نماند بجز – حنجرهِ پاره ای
با قرض و قوله اگر - اجاره کردي کانالکسي نکرد مجبورت - اينهمه هرشب ننال

توئی در آینده ها – رئیسٍ جمهور ما !نیز شوی پادشاه - گر برسد زور ما !!
برای آن دوره ها – از حالا تمرین نکناینهمه فیس و قمیش – سوار دوربین نکن


کسی چه میدونه تو – علاف و بیکاره ای
هی خودتو لو نده - رهبر مهواره ای
روضه نخون براي - بينندگان عزيزآخوندبازي درنيار - از اونطرف قر نريز

بهر نجات وطن – جوش نزن قُل و قُل
نذار اشاره کنم – روی ریموت کنترل
با سرٍ انگشت من – محوی و بیچاره ای
بده خودت را نجات - رهبر مهواره ای

ابرو به من کج نکن – که این قیافه فوله
نذار که مردم بگن - رهبر بعدی خله ....

--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی