بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 18 بهمن 1383

اين هم سروده بعضي دوستان

اين هم سروده < وام >بعضي دوستان شعر < وام > را از من ميخواهند. نميدانم چهارخط شعر را چرا يادداشت نميکنند کهداشته باشند. بهرحال چون الفاظي دارد که نميتوانم اينجا نقلش کنم، لينک ميدهم به همانجا که هست.ضمناً نشاني ايميل که آنجا آمده غلط است، استفاده نکنيد. بهhadikhorsandi@aol.com بزنيد اگر حرف واجبي هست. کوتاه لطفاً. اين هم لينک < وام > وايگرا هم به زودي: http://www.hadisara.com/pastoo/pastoo1.htm

--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی