بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 2 اسفند 1383

رباعي آزادي با هر نفسي

رباعي آزادي

با هر نفسي ، در نظرت، آزادي
انديشه ي شام و سحرت، آزادي
هادي، اگر از راه هوا ميآيد
ترسم بخورد توي سرت آزادي!
--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی