بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 7 اسفند 1383

کس نباشد در جهان از

کس نباشد در جهان از بنده ....... تر

شاه شاهانا؛ بزرگا ، رهبرا
پادشاه نوجوان کشورا

بنده باقرزاده ی منشورچی
خوانده اید البته منشور مرا

تازگی دیدم که یاد کودتا
میشود بهر شما دردسرا

بیست و هشتٍ ماه مرداد عزیز
میکند انگار سد معبرا

پس در اینترنت نوشتم تازگی:
که نباید کرد آن را باورا !!

گفتم آن هم مثل عاشورا ؛ شده
رونق بازار اهل منبرا !

گفتم اینها شایعات دشمن است!
کودتائی هم نشد در کشورا !

(حیف ، این مردک، کلینتون، میزند
خاک بر سر حرفهای دیگرا

گر شما می بینی اش با او بگو
رو بکش سیگار با آن دخترا)

الغرض من با مصدق دوست ها
در کلنجارم چو یک بازیگرا

یاد من باشید روز سلطنت
ای شهنشاه عدالت گسترا

بنده با منشور «هشتاد و یک» ام
همچنان در خدمتم تا آخرا

یک سخنگو نیز دارم شاعر است
تاکنون خوابیده در هر بسترا

پول مشروبش اگر تأمین شود
هیچ کمتر نیست از یک نوکرا

فرصتی شاید نباشد بعد ازین
تا شويم اخلاص خود یادآورا

رهبرا در دولت آینده ات
از قلم باید نیندازی مرا

کس نباشد در جهان از بنده باقرزاده تر
وز برای شغل باقرزادگی آماده تر!

--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی